90 + 10

PH: JAVI OBANDO

MAKE UP: JOY BLANCO

HAIR: JUAN BELTRÁN

MODELOS: CRUDO